Birim Görev Tanımı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.
İdari Personel Sayısı Yardımcı Hizmet Sınıfı Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
6 1 35 42
  1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Görevin kısa tanımı: İl özel idaresinin insan kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlaması, yürütülmesi koordine edilmesi ve denetlenmesi.
Kanuni Dayanağı:5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 35. ve 36. maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu, 4857 Sayılı İş kanunu ve ilgili mevzuat.
Bağlı olduğu üst birim: genel sekreter
Kendisine bağlı alt birimler:
*Personel
*Kadro atama ve özlük
*Eğitim ve kültür
*Mutemetlik
*Sivil Savunma
1. İl Özel İdaresinin personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
2. İl Özel İdaresi kadrolarının ihdas, iptal ve değişikliklerini yapmak,
3. İl Özel İdaresi merkez ve ilçe teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, personel ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
4. Atama, görevlendirme ve nakil ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
5. Personelin özlük kayıtlarını tutmak,
6. Norm kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yürütmek,
7. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
8. Personel derece ve kademe terfilerini yapmak,
9. Personelin emeklilik işlemlerini yapmak,
10. Sosyal Güvenlik Kurumu çevrimiçi sisteminde personel özlük bilgileri verilerini girmek,
 
                                                                      
11. Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile benzer işlemler ile ilgili hizmetleri yürütmek ve yıllık izin onaylarını hazırlamak,
12. İnceleme ve soruşturma ile ilgili işlemleri yürütmek,
13. Sendikal ilişkiler ile toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak,
14. Geçici işçi iş ve işlemlerini yürütmek,
15. Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde nicel ve nitel istatistikî bilgilerini tutmak,
16. Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
17. Personelin mal bildirimleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
18. Kadro ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
19. Sözleşmeli personele ilişkin işlemleri yürütmek,
20. Aday memurların eğitim programları ile hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulamasına yürütmek,
21. Personel Kimlik Belgelerini düzenlemek ve dağıtmak,
22. Pasaport formlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
23. Merkez personelinin maaş, ikramiye, kıdem tazminatı, arazi tazminatı ve harcırah gibi mali ve sosyal haklarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütmek,
24. Personelin maaşından kesilmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kesintileri yapmak ve bu kesintileri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek,
25. Personelin icra ve temlik borcuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
26. Giyim Yardım Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmeleri gereği personele verilmesi gereken giyim yardımlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
27. Maaş ödemelerine için bankalarla yapılacak sözleşme ve promosyonlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
28. Yemek hizmet alımıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
29. İdarenin temizlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
30. Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri diğer Birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek,
31. Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
32. İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,
33. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
34. Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.