İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
2 4 0 6
Emrullah ERSİNGÜN Emlak ve İstimlak Müdür V. 
 1. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Görevin kısa tanımı: 5302 sayılı Kanun ve diğer Kanun hükümlerine göre il özel idaresinin Gayrimenkul iş ve işlemlerini yürütmek.
Yasal Dayanak: 2302, 2886, 4734 sayılı ve ilgili diğer kanunlar.
Bağlı olduğu üst birim: Genel Sekreter
Kendisine Bağlı Alt Birimler:
*Emlak istimlak
*Ruhsat ve Denetim
*Gelir
Görev Tanımı 
 • İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması iş ve işlemleri,
 • Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemleri,
 • Mülkiyeti Özel İdare adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemler,
 • İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemler,
 • Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkân, otopark, büfelerin kiraya verilmesi iş ve işlemleri,
 • Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binası niteliğindeki gayrimenkullerin resmi kurumlara kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemler,
 • Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri misil uygulanması iş ve işlemleri,
 • Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecri misil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması iş ve işlemleri,
 • Kiralamalar ve gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemler,
 • İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari iş ve işlemleri,
 • İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler ile kamulaştırma işlemlerinin yapılması,
 • Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması,
 • İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması,
 • Organize Sanayi Bölgeleri iş ve işlemleri.
                                  
            Ruhsat ve Denetim İşleri
 
 • Kum ve Çakıl ocaklarına I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı vermek her türlü takip ve denetimi yapmak, kanuna aykırı çalışmalarda bulunanlara ceza uygulamasını yapmak.
 • 3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamındaki tüm maden gruplarının devlet hakkı tutarından % 50 Özel İdare payını tahsil etmek.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarla belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
 • Belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
 • İçmeye ve yıkanmaya mahsus jeotermal sulara ruhsat vermek.
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamındaki her türlü iş ve işlemleri yapmak.
 • Yürürlükten kaldırılmış olan Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş olup da maktu tahakkuk etmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin tahsiline ait iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • Maden Kanunu gereğince tüm madenlerin usulsüz sevkiyat ve ruhsatsız üretim denetimini yapmak ve söz konusu durumların tespiti halinde cezai işlem yaparak tahakkuk eden para cezalarını tahsil edilmek üzere ilgili defterdarlığa bildirmek.