Birim Görev Tanımı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürü
İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
3 0 4 7
. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevin Kısa Tanımı: İl Meclis ve Encümen sekretaryası, yazı işleri, basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesi.
Kanuni Dayanak: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmenliği, 3194 sayılı imar kanunu ve diğer meri mevzuat 
Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreter
Kendisine Bağlı Alt Birimler:
*Genel Meclis-Encümen
*Yazı işleri
*Basın yayın ve halkla ilişkiler
*Evrak kayıt
İl Özel İdaresi’ne gelen her türlü yazıların kayda alınması, ilgili birim müdürlüklerine gönderilmesi, birimlerden kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazıları postaya vermek.
İl Genel Meclisi ve İl Encümeni toplantılarına katılmak ve alınan kararların yazımını sağlayarak, ilgili şubelere gönderilmesini sağlamak.
İl  Genel  Meclisi,  meclis  komisyonları  ve  il  encümeni  sekretaryasını  ve  toplantılarında raportörlük hizmetlerini yürütmek.
 
İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı ve bunun gibi mali ve sosyal haklarına ilişkin evrakları düzenlemek ve ödeme yapmak
 
İl  genel  meclisi  ve  il  encümeni  toplantı  salonlarının  ihtiyaçlarını  gidererek  hizmete  hazır tutulmasını sağlamak.
 
İl encümeni gündeminin dağıtılmasını sağlamak.
 
İl encümeninde alınan kararları varsa muhalefet şerhleri ile beraber encümen karar defterine kaydederek üyelere imzalatmak.
 
İl  encümeni  kararı  alınarak  işlemi  tamamlanan  dosyaları,  ilgili  birimlere  süresi  içerisinde göndermek.
 
2886 sayılı Kanuna göre birimlerince teklifi yapılmış ihale işlemlerinde, ihaleye çıkış kararı ile ihale sonrası kararını yazmak.
 
İl  genel  meclisinde  görüşülmek  üzere  gönderilen  teklifleri  meclis  gündemine  almak  ve işlemlerini yapmak.
 
İç  ve  dış  birimlerden  gelen  tekliflere  göre  meclis  gündeminin  hazırlanması  işlemlerine yardımcı olmak ve gündemin dağıtılmasını sağlamak.
 
 
 
                                                          
İl genel meclisi toplantıları konusunda ilgilileri bilgilendirmek.
 
İl genel meclisi kararlarını imzalatmak ve meclis karar özü defterine kaydetmek.
 
İl genel meclisinde yapılan görüşmelerin kayıtlarını tutarak tutanak haline getirmek.
 
İl genel meclisi kararı alınarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere göndermek.
 
Soru önergelerinin takibi ve bir sonraki meclis toplantısına yetişmesini sağlamak.
 
İl  genel  meclisi  gündemi,  meclis  kararları,  ihtisas  komisyonu  raporları  ve  encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile halka duyurulmasını sağlamak.
 
İl  genel  meclisi  üyelerinin  pasaport,  silah  ruhsatı  vb.  iş  ve  işlemlerle  ilgili  yazışmaları gerçekleştirmek.
 
İl genel meclisi üyelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde  mal  bildirimlerini  almak  ve  takip işlemlerini yapmak.
 
Merkez İlçe Mahalle ve Köy muhtarlarına ait maaş,  işlemleri yürütmek