Birim Görev Tanımı
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü
Yardımcı Hizmetler Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
2 25 3 30

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

1. İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan işlere ait mimari, statik, elektrik, tesisat ve zemin etüt projelerinin kontrol ve onay işlemlerini yapmak,

2. Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü etüt ve projeleri yapmak, yaklaşık maliyetleri belirlemek,

3. Çocuk oyun alanlarının ve parkların tesis edilmesi

4. Hizmet binaları, bakımevleri, lojman ve sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

5. Röleve, restorasyon, restitüsyon onarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

6. Görevi ile ilgili olarak her türlü ihale iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak,

7. Hak edişlerin incelenmesini yapmak,

8. Geçici ve kesin kabulleri yapmak, fesih ve tasfiye iş ve işlemlerini yapmak,

9. Yeni birim fiyat tanzimi ve revizelerini yapmak,

10. Bakanlıklardan yapım ile ilgili gelen şartlı ödeneklerin etüt, proje, yaklaşık maliyet ve ihale sürecini hazırlayıp sonuçlandırmak, kontrollük hizmetlerini yaparak geçici ve kesin kabullerini yapmak,

11. Hizmet için lüzumlu her türlü harita, keşif, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak,

12. İlimiz çevre düzeni planı kapsamında belediye ve mücavir alanlar dışındaki alanlarda özel kişilerce veya kamu kurumlarınca yapılan nazım planı, imar planlarının kontrol ve onay işlemleri yapmak;

13. Belediye ve mücavir alanlar dışındaki alanlarda yapılan imar planlarının uygulanmasına dair hazırlanan parselasyon planlarının kontrol ve onay işlemlerini gerçekleştirmek,

14. Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan köylerde yerleşim birimlerinde iç iskânın düzenlenmesi ve köy geliştirme merkezlerinin kurulması ile ilgili çalışmaları yürütmek, köy yerleşik alan sınırlarını tespitini yapmak,

15.3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına dair Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. Bölümünde yer alan 4.maddesinin 4.paragrafına göre Müdürlük teknik personelince hazırlanan köy yerleşik alanları, onay için İl Genel Meclisine göndermek.

16. Kaçak yapıları denetlemek, kurallara uygun olmayanların cezalarının kesilmesini

ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli bütün işlemleri yürütmek,

17. İl çevre düzenini yapmak veya yaptırmak,

18. Koruma amaçlı imar planlarının yapımını yada yaptırılmasının sağlamak

19. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki irtifak hakkı tesisi işlemlerini yapmak,

20. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması ifraz, tevhit, yola terk, ihdas işlemlerinin kontrol ve onay işlemlerini yapmak,

21. İmar durum belgesi tanzim etmek,

22. Belediye ve mücavir alanlar dışında inşaat ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı verilmesi ve denetimini yapmak, (temel vizesi, demir vizesi beton numune kontrolü), kaçak yapılarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

23. Sorumluluk alanlarında numarataj ve istatistiki çalışmalar yapmak,

24. Birimin kamulaştırma iş ve işlemelerini yapmak, mülkiyet problemlerini çözmek, ayrıca ilköğretim okul arsalarının mülkiyet problemlerini çözmek,

25. Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek,

26. Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısını kurmak ve yürütmek,

27. İskan Kanunları, özel kanunlar ve kamulaştırmalar dolayısıyla yapılacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü etüt, plan ve projelerini yapmak,

28. Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.

29.  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İl Özel İdaresi ve bakanlıklardan tahsis edilen ödeneklerinde  harcama ve ihale yetkiliğini yapmak,

30.İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,

31. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.

32Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.