TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda bulunduğu yer ile nitelikleri belirtilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz  3213 sayılı Maden Kanunu gereğince I (a) grubu Maden (kum-çakıl) Ocağı olarak 5 yıl  işletilmek üzere, 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif  Usulüyle ile ihale edilecektir.
1- İhale konusu işin niteliği, miktarı ve yeri;  
 
 No
İli
İlçesi
Pafta
Kiraya verilecek alan (Hektar)
5yıllık muhammen
 bedel (TL)
Geçici teminat 
(TL)
Erişim No
İhale tarihi
İhale saati
1
Tunceli
Ovacık
J42-A3
0,63 Hektar
   75.150,00 TL
           
   ( K.D.V hariç)
2.254,5 TL
3341011
 
31.08.2016
11:00
 
2- İhale Şartname ve eklerinin;
 a) Alınacağı yer :Tunceli Valiliği, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  (Atatürk  Mah.                                                                                                              Valilik yanı 3.kat)  
b) Hangi şartlarda alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 50,00 TL bedel karşılığında satın  almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Tunceli İl Özel İdaresine ne yatırılacaktır.
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer   : Tunceli Valiliği, İl Özel İdaresi Encümen   toplantı salonu  (3.kat)  Atatürk Mah. Valilik yanı /Tunceli
     b) Usulü                  : 2886 sayılı D.İ.K. nun 45 inci maddesine göre açık  teklif usulü.
4- Tekliflerin;
a) Verileceği yer     :Tunceli Valiliği, İl Özel İdaresi Encümen  toplantı salonu  (3.kat) – Atatürk mah. Valilik yanı /Tunceli
                                                              
    b) Son teklif verme tarih ve saati   :31/08/2016 çarşamba günü saat: 11:00’da
                                                              
5- İhaleye katılma belgeler   : İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri  zarf  içerisinde komisyona sunacaklardır.
 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
  1. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi
  2. Noterden tasdikli imza beyannamesi
  3. Onaylı Nüfus kayıt örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez.)
c) Tüzel Kişi İstekliler ;
       1- 3213 Sayılı Maden Kanununun 6 ncı maddesindeki koşulları taşıyan tüzel kişilere ait şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin    Noter tasdikli imza sirküleri
d) Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve numarasını gösterir belge
e) Ortak katılım olması halinde  (örneği şartname ekinde verilen) Ortak Girişim Beyannamesi
f) İstekliler adına Vekaleten katılması halinde, katılanın   noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair   makbuzu
ı) Muammen bedelin % 3’inden az olmamak üzere “Geçici Teminat Mektubu”, nakit yatırılacak ise Tunceli İl Özel İdaresi’nden   
   alınacak ödendiğine dair alındı belgesi,
j) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi
k) Katılımcıların ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair   alınmış belge,
l) Katılımcıların ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair   alınmış belge
m)6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair İdareden alınan belge
6- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile  birlikte ihale tarih ve saatine      kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
                                                                       İLAN OLUNUR.