T.C.
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
GENEL SEKRETERLİĞİNDEN
 
İLAN
 
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Sağdıç Köyü sınırlarında sınırları içersinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında X: 4375103.427, Y:418778.578  koordinatında bulunan 04 lt/sn debili kaynak içme suyu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 51/g maddesine göre  Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir.
MADDE-1 İhale konusu suyun yıllık kira muhammen bedeli  29.139,26-TL olup,  Geçici Teminatı, 875.00 TL’dir. Kesin teminat bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 nispetinde alınacaktır.
MADDE-2 İhale 05.08.2016 tarihinde Cuma günü Saat 10,00’da  Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
MADDE-3 Kiralanacak kaynak suyunun kira süresi 3 (üç) yıldır.
MADDE-4  Kiralanacak kaynak suyunun yıllık kira bedeli yıl içersinde 3 eşit taksit halinde ödenecektir.
MADDE-5 İSTENEN BELGELER:
İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden aşağıda belirtilen belgelerin getirilmesi zorunludur.
5.1 Gerçek kişi istekliler için;
a-) Adres Beyannamesi,
b-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
c-) Vergi Dairesi ve vergi numarası beyanı,
            d-)  Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;
a-) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Oda kayıt belgesi.
b-)Noter tasdikli imza sirküleri
c-)Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası
d-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
e-)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi.
f-)Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
MADDE-6 İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE-7 Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler idarece kabul edilmeyecektir.
MADDE-8 İhale Şartnamesi Ağrı İl Özel İdaresinde (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde) bedelsiz olarak görülebilir.
            İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.
            İLAN OLUNUR