İLAN
 
                   İL DAİMİ ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
            Aşağıda cinsi, ,Muammen bedeli,  Geçici teminatı   ve ihale saati belirtilen Ağrı Doğubeyazıt Ahmedi Hani İÖO Atıl Binasının Yıkım İşi,  enkaz taşınması ve yıkımdan çıkacak demir ve diğer malzemelerin  Satışı   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 09.09.2016 günü saat 10.00’da  İl Özel İdare Genel Sekreterliği Daimi Encümen toplantı salonunda  ihale edilmek suretiyle satılacaktır.  
         
MALZEME CİNSİ MİKTARI BİRİMİ MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
Ağrı Doğubeyazıt Ahmedi Hani İÖO Atıl Binasının Yıkım İşi    1 Adet 1.016,67   30,50
         1- Ağrı Doğubeyazıt Ahmedi Hani İÖO Atıl Binasının Yıkım İşi,  enkaz taşınması ve Yıkımdan Çıkacak Demir ve diğer malzemelerin  Satışı  ile  ilgili  diğer bilgiler 09.09.2016 tarih ve ihale saatine kadar İl Daimi Encümen Büro Müdürlüğü adresinden görebilirler.
       2-Taliplilerin ihale saatinden bir saat önce % 3 geçici teminat makbuzu veya mektubu ile İhale Komisyonu Başkanlığına müracaatları gerekmekte olup, teminatı nakit olarak yatırmak isteyen isteklilerin de Özel İdare Genel sekreterliğinin T.C.Ziraat bankası Ağrı şubesi nezdindeki hesabına yatırmaları şarttır.
      3- İhaleye katılacakların ikametgah adreslerini gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
      4- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini vermeleri şarttır.
      5- Yıkımı yapılacak olan bina ihaleye katılmadan önce istekliler tarafından görülebilir.
      6- Fiyatlara KDV Dahil değildir.
      7- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 İLAN OLUNUR.